DerekStauffer's Progress

Progress Photos
Start
Dec 10, 2011
Current
Jan 17, 2012
Weight

Click Chart For A Larger Version
Current Progress
Start
Current
158.0Lbs. (71.8kg)
Change: 32.0Lbs. (14.5kg)
190.0Lbs. (86.4kg)
Percent Change: 20.3 %
Goal Tracking
Start
Current
Goal
Remaining
Aug 2, 2013
190.0Lbs. (86.4kg)
Feb 7, 2016
190.0Lbs. (86.4kg)
Jul 3, 2018
210.0Lbs. (95.5kg)
876 Days
20.0Lbs. (9.1kg)
This member must gain 0.02Lbs. (0.01kg) per day to achieve their goal.
This Member must gain 0.16Lbs. (0.07kg) per week to achieve their goal.
This Member must gain 0.68Lbs. (0.31kg) per month to achieve their goal.
Historical Values
Date Weight Change % Change
Aug 2, 2013 190.0Lbs. (86.4kg) 10.0Lbs. (4.5kg) 5.6 %
Nov 14, 2012 180.0Lbs. (81.8kg) 0.0Lbs. (0.0kg) 0.0 %
Nov 8, 2012 180.0Lbs. (81.8kg) 6.0Lbs. (2.7kg) 3.4 %
Mar 4, 2012 174.0Lbs. (79.1kg) 7.0Lbs. (3.2kg) 4.2 %
Feb 14, 2012 167.0Lbs. (75.9kg) 1.0Lbs. (0.5kg) 0.6 %
Jan 26, 2012 166.0Lbs. (75.5kg) 3.0Lbs. (1.4kg) 1.8 %
Jan 18, 2012 163.0Lbs. (74.1kg) 5.0Lbs. (2.3kg) 3.2 %
Jan 1, 2012 158.0Lbs. (71.8kg) 0.0Lbs. (0.0kg) 0.0 %
Oct 26, 2011 158.0Lbs. (71.8kg)
Show Full History (9 Entries)
Bodyfat

Click Chart For A Larger Version
Current Progress
Start
Current
15.0%
Change: 0.0%
15.0%
Percent Change: 0.0 %
Goal Tracking
Start
Current
Goal
Remaining
Aug 2, 2013
15.0%
Feb 7, 2016
15.0%
Jul 3, 2018
12.0%
876 Days
3.0%
This Member must lose 0.02% per week to achieve their goal.
This Member must lose 0.10% per month to achieve their goal.
Historical Values
Date Bodyfat Change % Change
Aug 2, 2013 15.0% 0.0% 0.0 %
Nov 14, 2012 15.0% 0.0% 0.0 %
Jan 20, 2012 15.0%
Chest

Click Chart For A Larger Version
Current Progress
Start
Current
38.0" (96.5cm)
Change: 0.0" (0.0cm)
38.0" (96.5cm)
Percent Change: 0.0 %
Goal Tracking
Start
Current
Goal
Remaining
Jan 19, 2012
38.0" (96.5cm)
Feb 7, 2016
38.0" (96.5cm)
May 12, 2012
42.0" (106.7cm)
Goal Expired
4.0" (10.2cm)
Historical Values
Date Chest Change % Change
Jan 19, 2012 38.0" (96.5cm) 0.0" (0.0cm) 0.0 %
Jan 18, 2012 38.0" (96.5cm)
Arms

Click Chart For A Larger Version
Current Progress
Start
Current
14.0" (35.6cm)
Change: -0.5" (-1.3cm)
13.5" (34.3cm)
Percent Change: -3.6 %
Goal Tracking
Start
Current
Goal
Remaining
Jan 19, 2012
14.5" (36.8cm)
Feb 7, 2016
13.5" (34.3cm)
May 12, 2012
18.0" (45.7cm)
Goal Expired
4.5" (11.4cm)
Historical Values
Date Arms Change % Change
Dec 5, 2012 13.5" (34.3cm) 0.0" (0.0cm) 0.0 %
Feb 28, 2012 13.5" (34.3cm) -1.0" (-2.5cm) -6.9 %
Jan 19, 2012 14.5" (36.8cm) 0.5" (1.3cm) 3.6 %
Jan 18, 2012 14.0" (35.6cm)
Hips
No Chart Available
Goal Tracking
This member has not established a Goal.
Historical Values
Date Hips Change % Change
Jan 18, 2012 35.5" (90.2cm)
Waist
No Chart Available
Goal Tracking
This member has not established a Goal.
Historical Values
Date Waist Change % Change
Jan 18, 2012 35.0" (88.9cm)
Thighs
No Chart Available
Goal Tracking
This member has not established a Goal.
Historical Values
Date Thighs Change % Change
Jan 18, 2012 21.0" (53.3cm)
Calves

Click Chart For A Larger Version
Current Progress
Start
Current
14.5" (36.8cm)
Change: -1.5" (-3.8cm)
13.0" (33.0cm)
Percent Change: -10.3 %
Goal Tracking
This member has not established a Goal.
Historical Values
Date Calves Change % Change
Dec 5, 2012 13.0" (33.0cm) -1.5" (-3.8cm) -10.3 %
Jan 18, 2012 14.5" (36.8cm)
Forearms

Click Chart For A Larger Version
Current Progress
Start
Current
11.0" (27.9cm)
Change: 1.0" (2.5cm)
12.0" (30.5cm)
Percent Change: 9.1 %
Goal Tracking
Start
Current
Goal
Remaining
Jan 19, 2012
11.0" (27.9cm)
Feb 7, 2016
12.0" (30.5cm)
May 12, 2012
14.0" (35.6cm)
Goal Expired
2.0" (5.1cm)
Historical Values
Date Forearms Change % Change
Feb 28, 2012 12.0" (30.5cm) 1.0" (2.5cm) 9.1 %
Jan 19, 2012 11.0" (27.9cm) 0.0" (0.0cm) 0.0 %
Jan 18, 2012 11.0" (27.9cm)
Shoulders
No Chart Available
Goal Tracking
This member has not established a Goal.
Historical Values
Date Shoulders Change % Change
Jan 18, 2012 44.0" (111.8cm)
Neck
No Chart Available
Goal Tracking
This member has not established a Goal.
Historical Values
Date Neck Change % Change
Jan 18, 2012 15.5" (39.4cm)
Height
No Chart Available
Goal Tracking
This member has not established a Goal.
Historical Values
Date Height Change % Change
Nov 14, 2012 6' 0" (1 m 83 cm) ' " (0 m 0 cm) 0.0 %
Jan 18, 2012 6' 0" (1 m 83 cm) ' " (0 m 0 cm) 0.0 %
Oct 26, 2011 6' 0" (1 m 83 cm)


Lifting Stats: Bench

Click Chart For A Larger Version
Current Progress
Start
Current
224.0Lbs. (101.8kg)
Change: 26.0Lbs. (11.8kg)
250.0Lbs. (113.6kg)
Percent Change: 11.6 %
Goal Tracking
Start
Current
Goal
Remaining
Jan 19, 2012
200.0Lbs. (90.9kg)
Feb 7, 2016
250.0Lbs. (113.6kg)
May 12, 2012
250.0Lbs. (113.6kg)
876 Days
Goal Achieved!
Historical Values
Date Lifting Stats: Bench Change % Change
Aug 2, 2013 250.0Lbs. (113.6kg) 20.0Lbs. (9.1kg) 8.7 %
Nov 8, 2012 230.0Lbs. (104.5kg) 2.0Lbs. (0.9kg) 0.9 %
Oct 11, 2012 228.0Lbs. (103.6kg) 8.0Lbs. (3.6kg) 3.6 %
Feb 28, 2012 220.0Lbs. (100.0kg) 5.0Lbs. (2.3kg) 2.3 %
Feb 16, 2012 215.0Lbs. (97.7kg) 15.0Lbs. (6.8kg) 7.5 %
Jan 19, 2012 200.0Lbs. (90.9kg) -5.0Lbs. (-2.3kg) -2.4 %
Jan 17, 2012 205.0Lbs. (93.2kg) -19.0Lbs. (-8.6kg) -8.5 %
Oct 26, 2011 224.0Lbs. (101.8kg)
Show Full History (9 Entries)
Lifting Stats: Squat

Click Chart For A Larger Version
Current Progress
Start
Current
316.0Lbs. (143.6kg)
Change: 50.0Lbs. (22.7kg)
366.0Lbs. (166.4kg)
Percent Change: 15.8 %
Goal Tracking
Start
Current
Goal
Remaining
Jan 19, 2012
355.0Lbs. (161.4kg)
Feb 7, 2016
366.0Lbs. (166.4kg)
May 12, 2012
400.0Lbs. (181.8kg)
876 Days
34.0Lbs. (15.5kg)
Historical Values
Date Lifting Stats: Squat Change % Change
Nov 8, 2012 366.0Lbs. (166.4kg) 11.0Lbs. (5.0kg) 3.1 %
Jan 19, 2012 355.0Lbs. (161.4kg) 0.0Lbs. (0.0kg) 0.0 %
Jan 17, 2012 355.0Lbs. (161.4kg) 39.0Lbs. (17.7kg) 12.3 %
Oct 26, 2011 316.0Lbs. (143.6kg)
Lifting Stats: Deadlift

Click Chart For A Larger Version
Current Progress
Start
Current
325.0Lbs. (147.7kg)
Change: 175.0Lbs. (79.5kg)
500.0Lbs. (227.3kg)
Percent Change: 53.8 %
Goal Tracking
Start
Current
Goal
Remaining
Jan 19, 2012
325.0Lbs. (147.7kg)
Feb 7, 2016
500.0Lbs. (227.3kg)
May 12, 2012
400.0Lbs. (181.8kg)
Goal Expired
Goal Achieved!
Historical Values
Date Lifting Stats: Deadlift Change % Change
Aug 2, 2013 500.0Lbs. (227.3kg) 83.0Lbs. (37.7kg) 19.9 %
Nov 15, 2012 417.0Lbs. (189.5kg) 32.0Lbs. (14.5kg) 8.3 %
Nov 8, 2012 385.0Lbs. (175.0kg) 20.0Lbs. (9.1kg) 5.5 %
Feb 28, 2012 365.0Lbs. (165.9kg) 20.0Lbs. (9.1kg) 5.8 %
Feb 16, 2012 345.0Lbs. (156.8kg) 20.0Lbs. (9.1kg) 6.2 %
Jan 19, 2012 325.0Lbs. (147.7kg) 0.0Lbs. (0.0kg) 0.0 %
Jan 17, 2012 325.0Lbs. (147.7kg)
Show Full History (2 Entries)
Lifting Stats: Bicep Curl
No Chart Available
Goal Tracking
Start
Current
Goal
Remaining
Jan 19, 2012
125.0Lbs. (56.8kg)
Feb 7, 2016
125.0Lbs. (56.8kg)
May 12, 2012
145.0Lbs. (65.9kg)
Goal Expired
20.0Lbs. (9.1kg)
Historical Values
Date Lifting Stats: Bicep Curl Change % Change
Jan 19, 2012 125.0Lbs. (56.8kg) 12.0Lbs. (5.5kg) 10.6 %
Jan 17, 2012 113.0Lbs. (51.4kg) 57.0Lbs. (25.9kg) 101.8 %
Oct 26, 2011 56.0Lbs. (25.5kg)
Lifting Stats: Barbell Rows
No Chart Available
Goal Tracking
Start
Current
Goal
Remaining
Jan 19, 2012
100.0Lbs. (45.5kg)
Feb 7, 2016
181.0Lbs. (82.3kg)
May 12, 2012
150.0Lbs. (68.2kg)

Goal Achieved!
Historical Values
Date Lifting Stats: Barbell Rows Change % Change
Feb 16, 2012 181.0Lbs. (82.3kg) 81.0Lbs. (36.8kg) 81.0 %
Jan 19, 2012 100.0Lbs. (45.5kg) 0.0Lbs. (0.0kg) 0.0 %
Jan 17, 2012 100.0Lbs. (45.5kg)
Lifting Stats: Overhead Press

Click Chart For A Larger Version
Current Progress
Start
Current
64.0Lbs. (29.1kg)
Change: 104.0Lbs. (47.3kg)
168.0Lbs. (76.4kg)
Percent Change: 162.5 %
Goal Tracking
Start
Current
Goal
Remaining
Jan 19, 2012
117.0Lbs. (53.2kg)
Feb 7, 2016
168.0Lbs. (76.4kg)
May 12, 2012
150.0Lbs. (68.2kg)

Goal Achieved!
Historical Values
Date Lifting Stats: Overhead Press Change % Change
Nov 15, 2012 168.0Lbs. (76.4kg) 13.0Lbs. (5.9kg) 8.4 %
Nov 8, 2012 155.0Lbs. (70.5kg) 12.0Lbs. (5.5kg) 8.4 %
Oct 11, 2012 143.0Lbs. (65.0kg) 17.0Lbs. (7.7kg) 13.5 %
Feb 16, 2012 126.0Lbs. (57.3kg) 9.0Lbs. (4.1kg) 7.7 %
Jan 19, 2012 117.0Lbs. (53.2kg) 53.0Lbs. (24.1kg) 82.8 %
Jan 17, 2012 64.0Lbs. (29.1kg)
Show Full History (1 Entries)